MENU

Liên Kết Phân Tử

Khi dầu Rubio Monocoat tiếp xúc với với bề mặt gỗ, chúng sẽ ngay lập tức thẩm thấu tạo ra một liên kết bền chặt.

Sơn PU

Là lớp phủ bề mặt, có thể cháy màu do nhận được nhiều lớp chồng chéo, khó sửa chữa khi hư hại. Thành phần độc hại, mùi khó chịu. Bề mặt không còn giữ được cảm giác tự nhiên của gỗ.

Sơn gốc Nước

Thẩm thấu nhiều lớp, có thể cháy màu, khó sửa chữa khi hư hại. Thành phần độc hại, vẫn để lại mùi khó chịu.

Dầu Rubio Monocoat

Thẩm thấu một lớp duy nhất, không cháy màu, không chứa thành phần độc hại, giữ được vẻ tự nhiên của gỗ.

 
back to top